விருதுகள்
விருதுகள்

1991 : சிறந்த நடிகைக்கான ஃபிலிம் பேர் விருது (உள்ளடக்கம்)

2012 : சிறந்த துணை நடிகைக்கான ஃபிலிம் பேர் விருது (லைப் இஸ் பியுட்டிபுல்)

2012 : சிறந்த நடிப்புக்கான சினிமா விருது (லைப் இஸ் பியுட்டிபுல்)