விருதுகள்

  விருதுகள்

  2001 -          மின்னலே                 சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான பிலிம்பேர் விருது (தமிழ்)

  2003 -         காக்க காக்க            சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான பிலிம்பேர் விருது (தமிழ்)
                                                                 தமிழக அரசு திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)
                                                                 பன்னாட்டுத் தமிழ்த் திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்) 

  2005 -          அந்நியன்                 சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான பிலிம்பேர் விருது (தமிழ்)
                                                                தமிழக அரசு திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2005 -      கஜினி                  தமிழக அரசு திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)
                                                                பன்னாட்டுத் தமிழ்த் திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2008 -      வாரணம் ஆயிரம்     சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான பிலிம்பேர் விருது (தமிழ்)
                                                                           விஜய் விருதுகள் (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)
                                                                          பன்னாட்டுத் தமிழ்த் திரைப்பட விருது (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2009 -        அயன்                           சிறந்த இசையமைப்பாளருக்கான பிலிம்பேர் விருது (தமிழ்)
                                                               மிர்ச்சி திரை இசை விருதுகள் - தெற்கு (சிறந்த இசைப்பாளர் - தமிழ்)
                                                               எடிசன் விருதுகள் - இந்தியா (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)
   
  2009 -          ஆதவன்            விஜய் விருதுகள் (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2010 -         எங்கேயும் காதல்   விஜய் விருதுகள் (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2011            கோ                         எடிசன் விருதுகள் - இந்தியா (சிறந்த இசையமைப்பாளர்)

  2012            துப்பாக்கி   தென்னிந்திய பன்னாட்டுத் திரைப்பட விருதுகள் (சிறந்த இசையமைப்பாளர் - தமிழ்)