விருதுகள்
விருதுகள் :

1967 : இரு மலர்கள் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருது.

1970 : நம்ம வீட்டு தெய்வம் திரைப்படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான விருது.
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்