விருதுகள்
விருதுகள்

1992 - இசைப்பேரறிஞர் விருது

பத்மசிறீ விருது

பத்மபூசன்

சாகித்திய அகாதமி விருது

 2002  - சங்கீத கலாசிகாமணி விருது,வழங்கியது தி இந்தியன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சொசைட்டி
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்