வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்கவும்.
    பிரேம் குமார் (இயக்குனர்) வினாக்கள் ஏதுமில்லை !

    வினாடி வினா மற்றும் சவால்களை சேர்க்க..