விருதுகள்

  விருதுகள் : 

  சிவிலியன் விருது

  2012 : பத்மஸ்ரீ விருது 

  தேசிய ஃபிலிம் விருது :

  2007 : சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருது காஞ்சிவரம் படத்திற்காக 
   
  கேரளா மாநிலம் தழுவிய திரைப்பட விருதுகள்

  1994 : தென்மாவின் கொம்பத் 

  1995 : களப்பணி திரைப்படத்திற்காக 

  ஆசியன்ட் திரைப்பட விருது :

  2008 : ஸ்பெஷல் ஜூரி விருது 

  ஜெய்ஹிந்த் டிவி விருது : 

  2010 : ஜெய்ஹிந்த் ராஜத் முத்திரை விருது