விருதுகள்
விருதுகள்

1996 - மின்சார கனவு   -    தங்க தாமரை  -     தமிழ்

1995 - சங்கீத சகர கனயோகி பஞ்சக்ஷற கவை - உமண்டு க்ஹுமண்டு கன கர் -   கன்னடம்

1988 - ருத்ரவீன    -             செப்பாழனி உண்டி   -    தெலுங்கு

1983 - சாகர சங்கமம்   -            வேதம் அனுவனுவுன   -   தெலுங்கு

1981 -  ஏக துஜே கே லியே      -  தேரே மேரே பீச் மேனி  -    இந்தி

1979 - ஷங்கர்பாரணம்  -    ஓம் கார நதானு  -  தெலுங்கு