விருதுகள்
விருதுகள் 

2009 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விஜய் விருது (சிவா மனசுல சக்தி)

2010 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விஜய் விருது (பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்)​ 

2010 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான எடிசன் விருது (பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன்)​ 

2011 -  சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான சைமா விருது (வானம்)

2011 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விஜய் விருது (சிறுத்தை)

2012 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விஜய் விருது (ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி)

2013 - சிறந்த நகைச்சுவை நடிகருக்கான விஜய் விருது (தீயா வேலை செய்யணும் குமாரு)
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்