விருதுகள்
விருதுகள்

2001 - நம்பிக்கைக்குரிய வரவுக்கான R.D.புர்மன் விருது 

2007 - சிறந்த பின்னணிப் பாடகி

2011 - சிறந்த பின்னணிப் பாடகி