விருதுகள்

    விருதுகள்

    2001 - நம்பிக்கைக்குரிய வரவுக்கான R.D.புர்மன் விருது 

    2007 - சிறந்த பின்னணிப் பாடகி

    2011 - சிறந்த பின்னணிப் பாடகி