விருதுகள்
விருதுகள் 

கேரளா மாநில விருது 

2007 - சிறந்த பின்னணி பாடகி (நிவேத்யம்)

ஆசியா பட விருது 

2012 - சிறந்த பின்னணி பாடகி  (நாவல்)