விருதுகள்
விருதுகள் : .

நந்தி விருது : 

சிறந்த வசன எழுத்தாளருக்கான நந்தி விருது : சிவா திரைப்படம். 

சிறந்த வில்லனுக்கான நந்தி விருது  : சமுத்ரம்.

சிறந்த கதாப்பாத்திரம் : நுவு நேனு 

சினிமா விருது : 

சிறந்த இயக்குனருக்கான ஸ்பெஷல் ஜூரி விருது : மிதுனம் (2013)

சங்கம் அக்காடமி விருது

25 வருட தெலுங்கு சினிமாவில் பணியாற்றியமைக்காக.
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்