6 அத்தியாயம்

  (2018)

  வகை

  Black comedy, Experimental, Horror

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  23 Feb 2018
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  6 அத்தியாயம் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..