ஆய்த எழுத்து

  (A) (2004)

  வகை

  Action, Drama

  காலம்

  2 hrs 35 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  21 May 2004
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  ஆய்த எழுத்து எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..