விமர்சகர்கள் கருத்து

    • அச்சம் மடம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு என்ற நான்கு குணங்களையும் வைத்து ஒரு பெண்ணை பார்க்கக்கூடாது என்பதே இப்படத்தின் மெசேஜ்.