அம்பிகை நேரில் வந்தாள்

  (1984)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  1984
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அம்பிகை நேரில் வந்தாள் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..