அந்தகன்

  (2023)

  வகை

  Black comedy, Documentary, Drama

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  08 Jan 2023
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அந்தகன் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..