அஞ்சாதே

  (2008)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  14 Feb 2008
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  அஞ்சாதே எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..