விமர்சகர்கள் கருத்து

    • என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா கொஞ்சம் லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்ட்டாக தான் இருகிறது.