மதில் மேல் காதல்

  (2023)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  May 2023
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  மதில் மேல் காதல் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..