விமர்சகர்கள் கருத்து

    • வசனங்களும் காட்சி அமைப்புகளும் அவ்வளவு அலுப்பு.
    • மொத்தத்தில் ‘மீண்டும் ஒரு மரியாதை’ நட்பும் பயணமும்.
    • மீண்டும் ஒரு மரியாதை - தேடல்