முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாமாண்டு

  (2008)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  04 Jul 2008
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாமாண்டு எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..