நான் அவனில்லை 2

  (A) (2009)

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  27 Nov 2009
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  நான் அவனில்லை 2 எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..