ஒன்ஸ்மோர்

  (1997)

  வகை

  Comedy, Romance

  காலம்

  2 hrs 40 mins

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  04 Jul 1997
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  ஒன்ஸ்மோர் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..