விமர்சகர்கள் கருத்து

    • சங்கத்தமிழன் ரீலீஸ் தேதி பிரச்சனையை விட திரைகதையில் இருக்கும் பிரச்சனைகள் அதிகம்.