தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை (U)

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

12 Feb 2010
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
தீராத விளையாட்டுப் பிள்ளை எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
Buy Movie Tickets