ஒங்கள போடணும் சார்

  (A) (2019)

  வகை

  Black comedy, Horror, Romance

  ரசிகர்கள் கருத்து

  வெளியீட்டு தேதி

  13 Sep 2019
  கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
  ஒங்கள போடணும் சார் எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

  முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..