யானை மேல் குதிரை சவாரி

ரசிகர்கள் கருத்து

வெளியீட்டு தேதி

19 Aug 2016
கருத்து கணிப்பின் கேள்விகள் உருவாக்கி பிறரின் அபிப்பிராயத்தை அறிய.
யானை மேல் குதிரை சவாரி எந்த ஒரு கருத்து கணிப்பும் இல்லை.!

முதலில் கருத்து கணிப்பை உருவாக்கு. பின்பு மற்றவரின் அபிபிராயத்தை அறிக..
ஸ்பாட்லைட் படங்கள்