தங்கர் பச்சன் நடித்த படங்கள்

    As Actor
    As Director
    As Story
    As Producer