ஹலீதா ஷமீம் நடித்த படங்கள்

    As Director
    As Story
    As Screenplay
    As Dialogues
    As Editing