ரத்ன குமார் பயோடேட்டா

    ரத்னகுமார் தமிழ் திரைப்பட இயக்குனர் ஆவார்.