»   »  பட விமர்சனம்

பட விமர்சனம்

By Staff
Subscribe to Oneindia Tamil

அஜீத், மம்முட்டிக்கு, அப்-பாஸ், ஐஸ்-வர்-யா ராய், த-பு எ-ன்-று --மொத்-தம் 5 பேர். அவர்-க-ளுக்-குள் 3 காதல்-கள். அதைத் தொ-டர்ந்-து வ-ரும்மோதல்--கள். இது தான் க-தை.

செட்-டி-நாட்-டுப் ப-கு-தி-யின் அரண்--ம-னை போன்-ற வீட்-டில் -வா-ழும் ஸ்ரீவித்-யா, அவ-ர-து -ம-கள்-கள் த-பு, ஐஸ்-வர்-யா. -வ-ரு-கி-றமாப்-பி-ள்-ளை--கள் எல்-லாம் விபத்-தில் சிக்-கி இறக்-க அல்-ல--து காய-ம-டை--ய அ-திர்ஷ்-டம் கெட்-ட-வள் என்-ற வலி--யு-டன் வாழ்-கி-றார்த-பு.

இதற்-கு நேர் எதி-ராய் ஐஸ்-வர்-யா ராய்.- காற்--றாய் து-ள்-ளித் தி: -கி-றார். மலர்-க--ளா-டு -கு-தூ-க-லிக்-கி-றார். -பா-ர-தி-யை து-ணைக்-குஅ-ழத்-துக் கொண்-டு ஏ-க-மாய் கன-வுகள் நிரப்-பி ப-றக்-கி---றார் (பாட்-டு சீன்-க-ளுக்-கு வழி செய்-கி-றார்!).

சினி-மா டைரக்-ட-ரா-க து-டிக்-கும் அஜீத்-துக்-கு த-பு-வைப் பிடித்-துப் போக தன-து வாழ்-வில் பு-தி-ய வசந்-த-ம் வீசப் போவ-தா-க நினைக்-கி-றார்த-பு. -அ-தி-லும் பிரச்-ச-னை வர, -ஒ-டிந்-து போகி-றார்.

ஒ-ரு கால் இழந்-த " ன்-னாள் ரா-ணு-வ வீரர்- மம்-0 ட்-டி துப்-பா-க்-கி பிடித்-த கைக-ளால் பூக்-கள் வளர்க்-கி-றார். அவ-ருக்-கு பூ மாதி--:இ-ருக்-கும் ஐஸ்-வர்-யா மீ-து ஒ-ரு கண். ஐஸ்-வர்-யா-வுக்-கோ -நி-தி நி-று-வ-ன அதி-பர் அப்-பாஸ் மீ-து காதல்.
நடித்-துக் காட்-டு-கிறார் டைரக்-டர்
ராஜிவ் மேனன்
"" " jԽ"" q-Ե-pн"" gݭ-x="" u" p"">
படத்-தின் ஆரம்-ப-மே அ-ரு-வி-களின் ந-டு-வே ஹெலி-காப்-டர் லேண்-டிங் என்-று -ஹாலி-வு-ட் தர போட்-டே-ா-கி--ரா-பி-யு-டன் தொடங்-கு--கி-ற-து.பர-வ-சப்-ப-டுத்-தியி-ருக்---கி-றார் -க-ம--ரா-மேன் ரவி கே. சந்-தி-ரன்.

நம் ஊ--: ல் மேக்-கப் இல்-லா-மல் நடிக்-க தை: -ய" ள்-ள ஒரே -ஹீ-ரோ அஜீத் தான். நேச்-சு-ர-லி ஹேண்ட்-சம். டைரக்-ட-ரா-க வேண்-டு--மெ-ன்-றவெறி கொண்-ட இளை-ஞ-னாய் வந்-து -அ-சத்-து-கி-றார். வே-ல-யில் இறங்-கி-விட்-டால் கா-த-லி-யை-யும் மறந்-து-வி--டும் வாலி-பன்(காத-லர்-க-ளுக்-கு ஒரு பாடம்!).

ஆர்-பாட்-டம் இல்-லாமல் நடித்-தி-ருக்-கி-றார் த-பு. தன-து காத-லன் -கூ-ட தன்-னை அதிர்ஷ்ட-மில்-லா-த-வன் என சொல்-லி-விட்-ட-தா-க நினைத்-து --க-த-று-கை-யில்தான் ஒரு தேசி-ய வி-ரு-து ந-டி-கை என்-ப-தை நினை--வூட்-டிச் செல்--கி-றார். கு-டும்-ப பாரம் சு-மக்-கும் ஒ-ரு கீழ்-மட்-டத்-து 0த்-த மக-ளா-க-வே வாழ்ந்-து காட்-டி-யி-ருக்-கி--றார்.

3 மகள்-களின் தாயா-ன ஸ்ரீவி-த்-யா-வுக்-கு அ-டுத்-த-டுத்-து பிரச்-ச-னை-கள் வ-ரும்-போ--து நா-" ம் தான் கொஞ்-சம் கலங்-கிப் போகி-றோம்.கதை--யை அ-ழுத்-த-மா--க-வே ந-கர்-த்-தி-யி-ருக்-கி-றார் டைரக்-டர் ராஜீவ் மே-னன்.

ர-கு-வ-ர-னை பார்த்-த-வு-ட--னே-யே தியேட்-ட-: ல் ஒ-ரு கு-தூ-க-லம் வந்-து--வி-டு-கி-ற-து. கொஞ்-ச- நேர-மே வந்-தா-லும் மனி-தர்-நி--ரூ--பித்--து-விட்-டுத் தான் போகி-றார். த-பு-வுக்கு அவர் பிர-மோ-ஷன் -கா-டுக்-கும் ஸ்டைல் அசத்-தல். ஒ-ரு சாப்ட்--வர் ஆசா-மி-யா-க-வே -மாறிக்--காட்-டு-கி-றார்.

இடை-யி--டை-யே மணிவண்-ணன் வந்-து தாடி--யை சொ--றி-கி-றார்.

ஏ. ஆர். ர-கு-மானின் இசையில் ம-கு--டிக்-கு அடங்-கும் பாம்-பாய் மா-று-கி-றோம். "இல்-லை இல்-லை -சால்-ல ஒ-ரு கணம்"....பாட-லை சங்-கர் மகா-தே-வன்உயி-ரைக் கொ-டுத்-து பா--டி-யி-ருக்-கி-றார். -இந்-தப் பாடலை எகிப்-து பாலை-வ-னக் கட-லில் --ப-ட-மாக்-கி--யி-ருக்கும் அழ--கை மறக்-க" -டி-ய-வில்-லை. பாலை-வ-னத்-தில் எகிப்-தி-ய ப-ழங்-கு-டி -உ-டையில் த-புவைப் பார்க்-கை-யில் மன-தில் "ஜில்லடிப்-ப-து" ஏன்?

சாத-னா சர்-கத்தின் -கு-ர-லில் கொஞ்-சும் மைனாக்-க--ளே- பாட-லும் அதை பட-மாக்-கி--யுள்-ள " -றை-யும் எம்.டி.வி. ஆல்-பத்-தைவிஞ்-சு--கி-ன்ற-னது.

ஒன்ஸ் எகைன் வைர-" த்-து.. -தூள் " த்-து. பு-தி-து பு-தி--தாய் வார்த்-தை- தயா-: த்-தி-ருக்-கி-றார். இந்-தப் படம் தான் வைர-" த்-து-ர--கு-மான் காம்-பி-னே-ஷ--னில் கடை-சிபடம் என்-னும்--பா--து மன-தில் சோ-கம் கப்-பிக் கொள்-கி-ற-து. வேண்-டாய்யா இந்-த சண்-டை. எங்-க-ளுக்-கு தேன் தமி--ழும் கீபோர்ட்-பேஸ்கிடா--: ன் ஜால-" ம் ஒன்-றாய் வேண்--டும்.

1 கே-ா-டி மக்-கள் தொகை கொண்-ட சென்-னை மாந-க-ரத்-தி-லே வா-ழைப்-பூ வடை--யை வைத்-து ஸ்ரீவித்-யா-வை கண்-டு--பி-டிக்-கும் -மம்-0ட்-டி-மணி-வ-ண்--ணன் டெக்-னா-ல-ஜி சகி-க்-க-வில்-லை. இ-ரு கா-து-க-ளி-லும் வாழைப்-பூ கூடை-யை வைத்--து -வி-டு-கி-றார் இயக்-கு-னர்.இ-து எ-துக்-கு கண் தி-ருஷ்-டிக்-கா ராஜீவ் மேனன்?

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

    சினிமா செய்திகள், விமர்சனங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்கಿ - Filmibeat Tamil

    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Filmibeat sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Filmibeat website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more