»   »  வீல்சேர் நடிக்கும் 'தலை எழுத்து'!

வீல்சேர் நடிக்கும் 'தலை எழுத்து'!

By Staff
Subscribe to Oneindia Tamil
Richardraj with Pooja Gandhi in Thalaiezhuthu
தலை எழுத்து எனும் புதிய திரைப்படத்தில் ஒரு வீல்சேரை முக்கிய பாத்திரமாகவே தோன்ற வைத்துள்ளார்களாம்.

ஜா‌க்‌ பி‌லி‌ம்‌ பு‌ரொ‌டக்‌ஷன்‌ஸ்‌ சா‌ர்‌பி‌ல்‌ ரி‌‌ச்‌சர்‌ட்‌ரா‌ஜ்‌ தயா‌ரி‌த்‌து நடி‌த்‌துள்‌ள படம்‌ தலை‌ எழுத்‌து. இப்‌படத்‌தி‌ல்‌ அவருக்‌கு ஜோ‌டி‌யா‌க கொ‌க்‌கி‌, தி‌ருவண்‌ணா‌மலை‌ போ‌ன்‌ற படங்‌களி‌ல்‌ நடி‌த்‌த பூ‌ஜா‌ கா‌ந்‌தி‌ நடி‌த்‌துள்‌ளா‌ர்‌. இவர்‌களுடன்‌ பா‌லா‌சி‌ங்‌, டே‌னி‌யல்‌ பா‌ஸ்‌கர்‌, டி‌ஸ்‌யூ‌ம்‌ பக்‌ரூ‌, கண்‌ணன்‌, சி‌வா‌, ஜெ‌யபி‌ரகா‌ஷ்‌, ஆர்‌.ஆர்‌.ரெ‌ட்‌டி‌, எத்‌தி‌ரா‌ஜ்‌, மீ‌ரா‌கி‌ருஷ்‌ணன்‌, லட்‌சுமி‌ ஆகியோர்‌ நடி‌த்‌துள்‌ளனர்‌.

இப்‌படத்‌தி‌ன்‌ கதை‌, தி‌ரை‌க்‌கதை‌, வசனம்‌ எழுதி‌ இயக்‌கி‌யு‌ள்‌ளா‌ர்‌ எத்‌தி‌ரா‌ஜ்‌. டோ‌ம்‌னி‌க்‌ சே‌‌வி‌யோ ஒளி‌ப்‌பதி‌வு‌‌ செ‌ய்‌ய‌‌, கா‌ட்‌வி‌ன்‌ இசை‌ அமை‌த்‌துள்‌ளா‌ர்‌. பா‌டல்‌களை‌ பி‌ரி‌யன்‌, ஜெ‌கன்‌ எழுதி‌யு‌ள்‌ளனர்‌. நடனம்‌ - கா‌தல்‌ கந்‌தா‌ஸ்‌, வி‌ஜய்‌ ‌சி‌வசங்‌கர்‌, கலை‌ - ரவீ‌ந்‌தி‌ரன்‌, படத்‌தொ‌குப்‌பு‌ - ஜே‌. என்‌. ஹர்‌ஷா.

இப்‌படம்‌ பற்‌றி‌ கதா‌நா‌யகன்‌ ரி‌ச்‌சர்‌ட்‌ரா‌ஜ் கூறுகை‌யி‌ல் “‌பே‌சமுடி‌யா‌ம, கா‌து கே‌க்‌கா‌ம, நடக்‌க முடி‌யா‌ம ரொ‌ம்‌ப கஷ்‌டபடுற சூ‌ழ்‌நி‌லை‌யி‌ல நி‌றை‌ய பே‌ர்‌ இருக்‌கா‌ங்க. அவு‌ங்‌களோ‌ட மை‌ண்‌ட்‌ல என்‌ன இருக்‌குன்‌னு நமக்‌கு தெ‌ரி‌யா‌து.

அவு‌ங்‌க என்‌ன பே‌ச நி‌னை‌க்‌கி‌றா‌ங்‌கன்‌றதை‌ சா‌ப்‌ட்‌வே‌ர்‌ மூ‌லமா‌ கொ‌ண்‌டு வந்‌‌து வெ‌ளி‌ப்‌படுத்‌துற புதிய கருத்தை மையமாக வைத்து தலை எழுத்து கதையை உருவாக்கியுள்ளோம்.

நா‌ன்‌ நி‌யூ‌சுலா‌ந்‌துல இருக்‌கும்‌ போ‌து ஒரு ஹோ‌ட்‌டல்‌ வச்‌சி‌ருந்‌தே‌ன்‌. அப்‌போ‌ என்‌ கடை‌க்‌கு தி‌னமும்‌ ஒருத்‌தர்‌ வீ‌ல்‌ சே‌ர்‌ல வருவா‌ர்‌. அவரா‌ல பே‌ச முடி‌யா‌து, கை‌கா‌ல்‌ அசை‌க்‌க முடி‌யா‌து. அதனா‌ல அவர்‌ கூடவே‌ ஒருத்‌தர்‌ இருப்‌பா‌ர்‌. அவர்‌ தா‌ன்‌ அவருக்‌கு சா‌ப்‌பா‌டு ஊட்‌டி‌ வி‌டுவா‌ர்‌. அவரை‌ பா‌ர்‌த்‌து தா‌ன்‌ என்‌ மை‌ண்‌ட்‌ல இந்‌த கதை‌ உருவா‌ச்‌சு.

இந்‌த கதை‌ பண்‌றப்போ‌ அந்‌த கே‌ரக்‌டரா‌ நா‌ன்‌ இருக்‌கனும்‌ன்‌னா,‌ அது சுலபமா‌ன வி‌ஷயமி‌ல்‌ல. அதனா‌ல அவர்‌ என்‌ கடை‌க்‌கு வருபோ‌தெ‌ல்‌லா‌ம்‌ எல்‌லா‌ வே‌லை‌யை‌யு‌ம்‌ வி‌ட்‌டுட்‌டு அவரை‌யே‌ கவனி‌ப்‌பே‌ன்‌. இப்‌படி‌யே‌ ரெ‌ண்‌டு வருஷமா‌ அவர்‌ என்‌ன என்‌ன செ‌ய்‌யு‌றா‌ருன்‌னு அவருடை‌ய அசை‌வு‌களை‌ வா‌ட்‌ச்‌ பண்‌ணி‌ பி‌ரா‌க்‌டி‌ஸ்‌ பண்‌ணி‌க்‌கி‌ட்‌டே‌ன்‌.

வீ‌ல்‌ சே‌ர்‌ல உட்‌கா‌ர்‌ந்தி‌ருப்‌பவர்‌ கா‌லுக்‌கு கீ‌ழே‌ ஒரு கீ‌ போ‌ர்‌ட்‌ இருக்‌கும்.‌ அது வழி‌யே‌ டை‌ப்‌ பண்‌ணி‌ அதோ‌ட நி‌யூ‌ஸ்‌ எல்‌லா‌ம்‌ பி‌ரை‌னுக்‌கு அனுப்‌பி‌ அது கா‌துல பே‌சுற மா‌தி‌ரி‌ ஒரு மி‌ஷி‌ன்‌ செ‌ட்‌ பண்‌ணி‌யி‌ருக்‌கோ‌ம்.‌ அதான் தலை எழுத்து.

இந்தப் படத்தைப் பொறுத்தவரை, கதாநாயகன், மற்ற கேரக்டர் மாதிரியே வீல் சேருக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்கு.

சா‌ப்ட்‌‌வே‌ர்‌ டெ‌க்‌கனா‌லஜி‌, பி‌‌ரை‌ன்‌ டே‌ட்‌டா‌ டெ‌க்‌னா‌லஜி விஷயத்தை நி‌யூ‌சுலா‌ந்தில் ஒருத்‌தர்‌ கண்‌டுபி‌டி‌ச்‌சார். அதை வச்சிதான் இந்‌த "தலை‌ எழுத்‌து" உருவாக்கியிருக்கோம்.

இந்‌த படத்‌தை‌ தயா‌ரி‌ப்‌பது ரொ‌ம்‌ப ரி‌ஸ்‌க்‌குன்‌னு சொ‌ன்‌னா‌ங்‌க. ஏன்‌ பண்‌றீ‌ங்‌கன்‌னு கூட கே‌ட்‌டா‌ங்‌க. ஆனா‌ எனக்‌கு இந்‌த படம்‌ பண்‌ணனும்‌னு ரொ‌ம்‌ப ஆசை‌யா‌யி‌ருந்‌தது. இதுல ஒரு நல்‌ல கருத்து இருக்‌கு. இது மக்‌களுக்‌கு தெ‌ரி‌யு‌னும்‌னு நி‌னை‌ச்‌சே‌ன்‌.

இந்‌த மா‌தி‌ரி‌ இருப்‌பவு‌ங்‌களுக்‌கு இந்‌த படம்‌ பயன்‌படனும்‌னு நி‌னை‌ச்‌சி‌தா‌ன்‌ இதை‌ பண்‌ணி‌னே‌ன்‌. படத்‌தை‌ பா‌ர்‌த்‌துவி‌ட்‌டு மக்‌கள்‌ தா‌ன்‌ முடி‌வு‌ சொ‌ல்‌லனும்‌. ஏப்‌ரல்‌ 14 ஆம்‌ தே‌தி‌ படம் ரி‌லீ‌ஸ்‌, என்கிறார் ரிச்சர்ட் ராஜ்.

இந்த ரிச்சர்ட் ராஜ் ஏற்கெனவே தமிழ் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமானவர்தான். வல்லரசு, ஜெயம் படங்களில் வில்லனாக (அதாவது வில்லன்களில் ஒருவராக) நடித்துள்ளார்.

படத்தின் இயக்குநர் எத்திராஜ் வேறு யாருமல்ல, ரிச்சர்ட்ராஜின் சொந்த தந்தை.

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

    சினிமா செய்திகள், விமர்சனங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்கಿ - Filmibeat Tamil

    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Filmibeat sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Filmibeat website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more